Säännöt

Suomen Perinatologisen Seuran säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Perinatologinen Seura ja kotipaikka Oulun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää tieteellistä tutkimusta ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa näiden potilaiden etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, suorittaa varojen hankintaa myyjäisten, arpajaisten ja keräysten avulla sekä ryhtyä muihin edellä mainittujen potilaiden etujen edistämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimiin.

3 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä sekä muita henkilöitä, jotka harjoittamallaan tutkimustyöllä tai muulla tavalla ovat osoittaneet kiinnostusta perinatologiaan. Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös ottaa ulkomaisia- ja kirjeenvaihtajajäseniä.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla korkeintaan yksi kerrallaan, yhdistys voi kutsua perinatologian alalla ansioituneita henkilöitä.

Päätöksen jäseneksi samoin ulkomaisten ja kirjeenvaihtajajäsenten ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Päätös kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen siitä ilmoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena.

5 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kun jäsen siirtyy eläkkeelle tai tulee muuten työkyvyttömäksi, hallitus voi vapauttaa hänet jäsenmaksusta. Jäsenmaksua ei peritä ulkomaisilta, kirjeenvaihtajajäseniltä, kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta.

6 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

7 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee olla obstetrikko, sihteeri ja varainhoitaja sekä viisi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa vuorovuosina neljä tai viisi jäsentä. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat neljä jäsentä valitaan arvan perusteella.

Puheenjohtajaksi voidaan sama henkilö valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

9 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
 2. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 3. hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa
 4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena
 5. ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin


10 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen ennen huhtikuun loppua sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla kuulutuksella tai kirjeellä kullekin jäsenelle.

11 § Vuosikokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3.  vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi
 4. määrätään jäsenmaksun suuruus
 5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 7 §:n mukaisesti
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet

Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle joulukuun 15. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, tulee hallituksen ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varainhoitaja.

13 § Päätös yhdistyksen purkautumisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja kirjeellisesti kullekin jäsenelle kuukautta ennen kokousta julkaistussa tiedotuksessa.

Yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

14 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Lääkäriliitolle käytettäväksi, mikäli mahdollista, perinatologian alaan kuuluvan tutkimustyön edistämiseen.